Genadiy Dimitrov und Dilyana Kircheva GbR, Bad Wurzach, Glashüttenweg