Chr. Scheuchl GmbH, Heroldsberg, Am Festplatz 2 /4